Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Projekty EU

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

1) Projekty EU - PROBÍHAJÍCÍ

 

                                             „Šablony OP VVV“

Škola je od 1.9.2017 do 31.8.2019 v rámci EU zapojena do projektu „Škola v pohybu“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007046

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje ICT a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, společného vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů a podpora společného vzdělávání zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů a sdílení zkušeností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2) Projekty EU – REALIZOVANÉ:

 

VYTVOŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPECIALISTA MALOOBCHODU

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/03.0023

Učitelé Soukromé podnikatelské střední školy vytvořili v rámci projektu 4 výukové moduly a k tomu potřebné výukové materiály, které vedou k realizaci vzdělávání dle kvalifikačních standardů zakotvených v Národní soustavě kvalifikací. Vytvořené vzdělávací moduly podporují systém rozmanitých forem dalšího vzdělávání a umožňují zájemcům zvýšit své kompetence a tím zlepšovat své možnosti uplatnění na trhu práce. Projekt je zaměřen na provázání dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním. Cílovou skupinou jsou osoby, které si potřebují doplnit, získat či uznat kvalifikaci v oblasti Pokladní, Skladník, Prodavač a Manažer prodeje. Zájemci o vzdělávání v oblasti maloobchodu mají možnost zvyšovat své kompetence ve společnostech působících v odvětví maloobchodu nebo budou schopni se ucházet o práci v tomto odvětví. Po absolvování výukových modulů bude účastník schopen složit zkoušku dle zákona č.17 179/2006 Sb.

Naše škola nabízí získání certifikátů v oblasti Manažer prodeje, Prodavač, Pokladník a Skladník zájemcům z řad studentů, absolventů a široké veřejnosti.

Více o projektu naleznete zde:
http://www.opvk.eu/Default.aspx?alias=www.opvk.eu/specialistamaloobchodu

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V OBLASTI ICT NA ČESKOLIPSKU

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.52/02.0012

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky DVPP na Českolipsku. V rámci projektu bude vytvořeno 20 akreditovaných kurzů v systému DVPP zaměřených na využívání ICT a dalších moderních metod zvyšujících kvalitu a efektivitu vzdělávání. Náplň a struktura kurzů vychází z analýzy vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků. V průběhu projektu dojde k realizaci min. 52 vzdělávacích kurzů. Předpokládáme, že bude podpořeno minimálně 80 pedagogických pracovníků.

Vzhledem k široké nabídce si pedagogičtí pracovníci zvolí kurz(y) odpovídající jejich aktuálním potřebám. Kurzy proběhnou formou klasických školení, která jsou dle provedeného průzkumu nejžádanější. Pro kurzy budou zpracovány výukové materiály v tištěné i v elektronické podobě, jež budou k dispozici na WWW stránkách. Tím zajistíme jejich dostupnost pro pedagogické pracovníky (zúčastněné i ostatní) v průběhu projektu a po jeho ukončení. Součástí projektu bude i následná metodická podpora využívání ICT ve výuce pro účastníky kurzů.

Více o projektu naleznete zde:
www.kurzy-ict.cz
http://www.opvk.eu/Default.aspx?alias=www.opvk.eu/vzdelavaniuciteluict

 

ŠKOLA PRO ŽIVOT

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0631

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se ŠVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Zájemci o vytvořené výukové sady je na požádání obdrží od vedení školy:

 

VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Regionálně je projekt cílen převážně na kraj Liberecký a dále na kraje s ním sousedící (tj. Ústecký, Středočeský a Královéhradecký).

Mezi hlavní aktivity projektu patří vyškolení pedagogických pracovníků, aby využití hardwarových a softwarových prostředků na partnerských školách, bylo efektivní a plnohodnotné.

Realizátorem projektu je společnost Attest s.r.o. V projektu je zapojeno 42 základních škol a 8 středních škol. Partnerem projektu je dále Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

 

IDA – INTEGRATION DURCH AUSTAUSCH

V rámci dlouhodobé spolupráce s německými vzdělávacími institucemi se naše škola zapojila do mezinárodního projektu „IdA – Integration durch Austausch“. V rámci projektu působí na škole skupina mladých účastníků z Německa, kteří se pravidelně po dvou měsících střídají. Cílem projektu je podpora jejich znalostí českého jazyka a získání kulturních kompetencí v naší zemi. Účastníci projektu poznávají život v Česku, seznamují se s Českou Lípou a jejím okolím, navštěvují firmy, připravují kalendář a natáčí film o práci v mateřské škole. Pracují tak na různých projektech, které přináší radost např. českým a německým dětem postiženým rakovinou. Němečtí účastníci projektu se také zapojují do výuky německého jazyka a naši studenti si tak mohou své znalosti ověřit v praxi.

Více informací o projektu naleznete zde:
http://www.esf.de/portal/generator/9824/ida.html,
http://www.esf.de/portal/generator/17844/ida__projekte__en.html

 

PROFESSIONAL PRACTICE IN UK

Registrační číslo: CZ/12/LLP-LdV/IVT134104

V rámci projektu realizuje naše škola stáže studentů ve firmách a organizacích ve Velké Británii ve spolupráci s ADC College. Do projektu budou zapojeni studenti naší střední odborné školy. Cílem projektu je seznámit mladé lidi, účastníky projektu, s pracovními podmínkami v podnicích a ve firmách ve Velké Británii díky uskutečněným pracovním stážím. Dále je cílem projektu je prohloubení a ověření odborných znalostí žáků v praxi, mít možnost vyzkoušet si zda jsou schopni obstát v každodenní komunikaci v anglickém jazyce se zaměstnanci firem a se svými nadřízenými při plnění pracovních úkolů. Budou mít možnost porovnat organizaci a systém práce ve firmě, firemní kulturu u nás a ve Velké Británii. Kromě získání odborných a jazykových kompetencí bude nedílnou součástí získání také interkulturní kompetence. Mobility budou realizovány v květnu 2013 ve Velké Británii.

Informace o projektu Leonardo naleznete zde:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63

 

ČEŠI A NĚMCI SPOLEČNĚ ČTOU

Podpora komunikace mezi českými a německými studenty pomocí četby dvojjazyčné česko-německé literatury.

V rámci spolupráce s německými partnery navštěvují naší školu mladí Němci, kteří se společně s našimi studenty zapojují do výuky německého jazyka a zároveň se učí česky. Velmi se nám osvědčila společná četba dvojjazyčné česko-německé literatury českými a německými studenty, kdy mohou spolu číst a o knize diskutovat. Minulý školní rok jsme zahájili pilotní projekt. Zakoupili jsme několik titulů dvojjazyčných knížek, které jsou pro společnou četbu knih vhodné a tím motivují ke čtení jak české, tak i německé studenty.

Realizace projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky

 

3) Projekty EU – UKONČENÉ:

ANTIXENO

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0096

Cílem projektu bylo zpracovat a ve dvou krajích ověřit a v celé ČR šířit výukové projekty a výukové videoklipy zaměřené na výchovu a vzdělávání, jmenovitě na prevenci rasismu a xenofobie, výchovu ke vzájemné toleranci a respektu v oblasti lidských práv, k odstraňování nepřátelství a předsudků, proti přepjatému nacionalismu, politickému extremizmu a dalším negativním jevům v životě středoškolské mládeže a soudobé společnosti.

Vytvořené videoklipy naleznete zde:
www.youtube.com/watch?v=RBYfoLf7LxA&list=PL81230F906A300A45&feature=plcp

Více o projektu naleznete zde: www.antixeno.cz

 

GRUNDTVIG

Registrační číslo: Pp - 2008 - 052

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Grundtvig Learning Partnership „Access to Professional Training”, ve kterém si zástupci vzdělávacích organizací z Francie, Rakouska a Německa vyměňovali zkušenosti se zapojováním hůře vzdělavatelných a na trhu práce umístitelných osob do dalšího vzdělávání dospělých se speciálním zaměřením na snížení individuálních překážek v učení. Vedení SPoSŠ spolu se zástupci vzdělávacích institucí LENO, Castanet-Tolosan, IFA Styria Graz a Donner & Partner, Görlitz připravují inovační a vývojový projekt Grundtvig v rámci déle trvající přeshraniční spolupráce.

Informace o projektu Gruntvig naleznete zde:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63

 

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST – cesta ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti

Registrační číslo: CZ.04.1.03./4.1.07.1/2505

Cílem projektu bylo umožnit zaměstnancům, zájemcům o zahájení podnikání a v neposlední řadě zaměstnavatelům doplnění znalostí a dovedností na poli informačních technologií, především v ovládání PC a základních programů tak, aby se ovládání PC a znalost IT stalo prostředkem dalšího růstu. Dalším cílem bylo poskytnout cílovým skupinám nové odborné znalosti a stávající rozšířit tak, aby byli schopni se vyrovnat s případnými profesními změnami a technologickými inovacemi. Cílem projektu je i připravit a motivovat vybrané zájemce o zahájení podnikání a přivést je k tomu, aby sami sebe zaměstnali a v budoucnu v případě úspěchu sami vytvářeli další pracovní místa. Na poli vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů byl projekt zaměřen výhradně na podniky malé, maximálně střední, protože především takové podniky nemají vlastní školící programy dalšího vzdělávání a zaměstnanci zůstávají odkázání na vlastní aktivitu a náhodné příležitosti.

Více o projektu naleznete zde:
http://www.sposs.cz/projekty/Infospol

 

TECHNOLOGIE A MARKETING PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE

„Ziel 3 / Cil 3“ 2008 – 2010

Cílem pilotního projektu je připravit společný vzdělávací projekt pro německé a české nezaměstnané mladé lidi, za účelem dalšího vzdělávaní se zřetelem na praxi v oblasti technologie, managementu a marketingu a na jejich přípravu pro pozdější zaměstnání v malých a středních podnicích v obou zemích. Cílem projektu je zapojení podniků Euroregionu (ČR, SRN) do projektu “Technologie a marketing”. Účastníci projektu obou zemí se seznámí se současnými zvláštnostmi hospodářské činnosti a získají praktické zkušenosti. Účastníkům projektu bude umožněno díky přeshraničnímu průběhu projektu a s tím spojenou výměnou zkušeností, odpovídající vzdělání a znovu navrácení do pracovního života. Vzhledem k obsáhlému a na obou stranách realizovanému projektu a s tím spojenou výměnou zkušeností jsme přesvědčeni, že účastníci projektu budou mít díky svým získaným znalostem velkou šanci na trhu práce. Od malých a středních podnikatelů v našem Euroregionu vyvstal požadavek na odborně vzdělaný personál, od kterého se očekává flexibilita.

Více o projektu naleznete zde:
http://www.sposs.cz/projekty/Interreg

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.msmt.cz
www.mpsv.cz
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3574
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

 

Mezinárodní konference a setkání:

Euroregionální spolupráce naší školy je již několikaletou tradicí

Dne 19.5.2011 se konala v Mezinárodním centru setkání v St.Marienthalu v Německu 3. Euroregionální konference pod názvem Fit pro euroregionální hospodářský a pracovní trh. Zajímavými tématy byly kromě jiného nové vyhlídky v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, vytváření pracovních příležitostí, podpora mezinárodní mobility, podpora systémů odborného vzdělávání v jednotlivých zemích tak, aby na sebe lépe navazovaly a byly uznatelné v celém příhraničním regionu. Naše škola již 15 let spolupracuje na nejrůznějších projektech s německými vzdělávacími organizacemi a právě na této konferenci prezentovala své projekty na diskusním fóru spolu se zástupci z Německa a Polska.

Mezinárodní setkání na naší škole

Ve dnech 2. - 4. 11. 2009 navštívili naše město v rámci společného mezinárodního projektu Grundtvig Learning Partnership „Access to Professional Training” zástupci vzdělávacích organizací z Francie, Rakouska a Německa. Cílem setkání byla výměna zkušeností k tématu zapojení hůře vzdělavatelných a na trhu práce umístitelných osob do dalšího vzdělávání dospělých se speciálním zaměřením na snížení individuálních překážek v učení. Vedení SPoSŠ spolu se zástupci vzdělávacích institucí LENO, Castanet-Tolosan, IFA Styria Graz a Donner & Partner, Görlitz připravují inovační a vývojový projekt Grundtvig v rámci déle trvající přeshraniční spolupráce. Součástí programu, který připravila SPoSŠ Česká Lípa v.o.s byla prohlídka radnice a přijetí u místostarosty Mgr. T. Vlčka a prohlídka úřadu práce a přijetí ředitelkou Mgr. Z. Cibulkovou, která hosty informovala o nezaměstnanosti v Libereckém kraji.