Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Denní studium - obory

Různým možnostem profilace studenta v rámci oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání odpovídají 4 školní vzdělávací programy. Denní studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Studium vás nasměřuje k profesní specializaci a dalšímu univerzitnímu studiu. Studium je koncipováno jako příprava studentů pro moderní praxi, obsah jednotlivých předmětů je každoročně inovován na základě požadavků pracovního trhu.

Informační leták o studiu na SPoSŠ ke stažení ZDE.

Přehled studijních zaměření

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Studium informatiky pro ty, kteří se chtějí profesně uplatnit v různých počítačových oborech. Příprava na certifikát ECDL.

- Programování, Databáze, Operační systémy, Příprava na certifikát ECDL

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU

Zajišťuje kvalifikaci pro práci v podnikohospodářské oblasti. Rozvíjí možnost vlastních podnikatelských aktivit.

- Bankovnictví, Auditing, Logistika

MÉDIA A KOMUNIKACE

Připravuje na práci v oblasti médií a PR nebo pro navazující vysokoškolské studium médií a komunikace.

- Počítačová grafika, Moderátorství, Média a komunikace

MANAGEMENT SPORTU

Směřuje na profesní dráhu v oblasti sportu, na vedoucí pozice sportovních klubů, volnočasových aktivit nebo pokračování ve studiu na VŠ.

- Management a marketing sportu, Teorie sportovní nauky, Somatologie člověka

Ve všech zaměřeních se vyučuje Marketing, Reklama, Management, Právo, Fiktivní firma a další.

Naše škola poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických a společenských věd tak, aby byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů. Absolventi získávají ucelené znalosti z oblasti práva. Studium je zaměřeno na odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi a přípravu studentů pro studium na vysoké nebo vyšší odborné škole. Absolventi se dobře orientují v projektové oblasti, která je nezbytná pro každou instituci. Ve všech oborech mohou studenti využít své zájmy, setkávají se zajímavými osobnostmi a získávají zajímavé kontakty. Ve všech zaměřeních je intenzivní výuka cizích jazyků s velkou hodinovou dotací. Je kladen velký důraz na prezentační a rétorické dovednosti, nezbytné pro každodenní pracovní činnosti. Studium propojuje na jedné straně teoretické poznání a na druhé straně jeho praktické uplatnění v hospodářském životě. Absolventi mají rovněž odborné předpoklady pro to, aby rozvíjeli vlastní podnikatelské aktivity.

Vyučované předměty - společný základ: Marketing, Reklama, Právo, Management, Účetnictví, Ekonomika, Informační a komunikační technologie, Fiktivní firma, Ekonomické výpočty, Rétorika, Reklama, Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Občanská nauka, Matematika, Hospodářský zeměpis, Dějepis, Základy společenských věd. Volitelné cizí jazyky: Francouzský, Ruský a Španělský jazyk.

Vyučované předměty dle zaměření: Výpočetní technika (Programování, Databáze, Operační systémy, Příprava na certifikát ECDL); Ekonomika a řízení firem (Bankovnictví, Auditing, Logistika); Média a komunikace (Počítačová grafika, Moderátorství, Média a komunikace); Management sportu (Management a marketing sportu, Teorie sportovní nauky, Somatologie člověka)

✔ Možnost přestupu ke studiu na naší škole v průběhu celého školního roku.

Charakteristika zaměření

 

» VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Dnešní doba vyžaduje odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií, na tyto potřeby reaguje studijní zaměření výpočetní technika. Cílem je vychovat odborníky v informačních technologiích schopné dobře se uplatnit na trhu práce. V tomto oboru mají studenti nadstandardní počet hodin výpočetní techniky. Studenti mohou navštěvovat volitelný klub ICT, kde si prohlubují své znalosti aplikované výpočetní techniky. Během studia skládají mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, pracují na reálných projektech a prezentují výsledky své práce. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti programování, jako ICT specialisté, tvůrci webů, grafici, správci operačních systémů a sítí. Škola disponuje kvalitním počítačovým a programovým vybavením. Mezi partnery školy patří IT firmy, ve kterých mohou studenti absolvovat praxe.

» EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU

Každá organizace, firma potřebuje efektivní řízení a znalost ekonomické problematiky. Obor je zaměřen na řízení podniků všech velikostí, oborů a právních forem. Kromě ekonomického vzdělání podnikohospodářské povahy, marketingových disciplín a managementu získá absolvent znalosti z oblasti bankovnictví a vnitřní a vnější kontroly podniku. Absolventi jsou schopni podílet se na vykonávání ekonomických a manažerských funkcích na středních úrovních řízení podniku a dalších institucí. Naučí se činnosti související se založením firmy, její organizací, vedením účetnictví, personální a mzdovou agendou a získá řadu dalších znalostí a dovedností podpořených prací ve fiktivních a cvičných firmách. Absolvent nachází uplatnění v bankovním sektoru, jako účetní, interní auditor, kontrolor, projektový manažer a na nejrůznějších vedoucích pozicích. Uplatnění najdou ve všech typech firem, včetně rodinných.

» MÉDIA A KOMUNIKACE

Média a komunikace je velmi dynamický obor. V současné době se stále více vyžaduje schopnost orientace v mediální problematice. Výuka se věnuje rozličným aspektům mediální komunikace, analýze médií, zásadám mediálních sdělení a aspektům práce moderátora. Teoretické poznatky aplikují ve školní televizi a časopisu, což simuluje reálnou práci v médiích. Cílem je podpora a rozvoj osobní kompetence studentů, umožnit praktický vstup a náhled do problematiky médií, rozvíjet předpoklady pro práci v mediální sféře a umožnit studentům vlastní seberealizaci v oboru. Studijní obor je vhodný pro ty, kteří se rozhodnou spojit svou profesní kariéru s oblastí médií. Absolventi se uplatňují v oblasti tištěných a elektronických médií, reklamy, v public relations a v žurnalistice. Uplatňují se také v rozhlasovém a televizním vysílání, jako konzultanti v reklamě, médiích a PR. Absolvent má širokou nabídku možností uplatnění. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat v navazujícím vysokoškolském studiu žurnalistiky. V rámci oboru škola spolupracuje s mediálními partnery.

» MANAGEMENT SPORTU

Sportovní management je jeden z nejmladších manažerských oborů. Zaměřuje se na aktivní sportovce a připravuje je na další uplatnění v ekonomické a finanční sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb, které jsou pro řadu lidí nezbytnou součástí volného času a zdravého životního stylu. Poptávka po kvalitních sportovních zařízeních neustále roste a stoupají i požadavky na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, na což příprava studenta pružně reaguje. Vedle specifických dovedností zná absolvent minimálně 2 dva světové jazyky, ovládá informační a komunikační technologie, orientuje se v oblasti marketingu, managementu a v účetnictví. Absolventi se uplatňují na vedoucích pozicích sportovních družstev i jednotlivců, manažera pro řízení velkých sportovních akcí, specialisty sportu volného času, sekretářů svazů vedoucí sportovních středisek, vedoucího fitness, pracovníka reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport. V rámci oboru škola spolupracuje s vybranými sportovními kluby, studenti mohou absolvovat různé kurzy, účastní se sportovních akcí školy. Škola vychází vstříc ke sportovním potřebám studenta – uvolnění na sportovní akce atd.

Všechna studijní zaměření mají společnou část studia v rozsahu tří let, tím je zabezpečena univerzálnost ekonomické, jazykové a společenské průpravy.