Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Profil absolventa

Absolvent získá vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních, jazykových a v informačních technologiích tak, aby byl schopen pružně reagovat na požadavky pracovního trhu. Během studia je kladen důraz na praktické uplatnění vědomostí v praxi. V praxi je schopen plnit komplexní úkoly spojené s činností firmy, pracovat v oblasti IT, vést účetnictví včetně výpočtu daně z příjmů, orientovat se v oblasti práva, prezentovat výsledky své práce, pracovat v týmu, vést diskuse, uplatňovat komunikativní dovednosti a společenské normy chování, uplatnit se na pracovním trhu a u přijímacích zkoušek na VŠ a VOŠ.

Studium na vysokých školách

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, což vytváří předpoklady pro další studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Naše absolventy můžete potkat na těchto vysokých školách: Vysoké škole ekonomické v Praze, Vysoké škole obchodní v Praze, Technické univerzitě v Liberci, Univerzitě Tomáše Bati, Univerzitě Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem, Policejní akademii atd. Naši absolventi studují na těchto fakultách: ekonomické, právní, pedagogické, informatiky a statistiky, managementu, podnikohospodářské, financí a účetnictví, bezpečnostně právní, obchodně podnikatelské, dopravní atd.

Příklady uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni po nástupu do zaměstnání rychle se orientovat a zapracovat - získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.

Účetní, Překladatel, IT specialista, Grafik, Právní asistent, Personalista, Logistik, Marketér, Office manager, Daňový asistent, Konzultant PR, Interní auditor, Vedení firmy, Specialista sportu volného času, Kontrolor, Vedení sportovního klubu, Webmaster, Bankovní poradce, Konzultant v reklamě a médiích, Správce operačních systémů, Administrativní pracovník, Projektový manažer, Vedoucí fitness, Programátor, Produktový manažer, Ekonom, Referent veřejné správy, Vedoucí sportovních družstev, Manažer sportovních akcí, atd.

Uplatnitelnost absolventů na trhu práce i v návazném studiu je trvale velmi dobrá. Absolventi najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru, v českých i mezinárodních podnicích.