Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Profil absolventa

Absolvent získá vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních, jazykových, odborných a v informačních technologiích tak, aby byl schopen pružně reagovat na požadavky pracovního trhu. Během studia je kladen důraz na praktické uplatnění vědomostí v praxi (vyučujeme více praxe než teorie). Absolvent je schopen plnit komplexní úkoly v soukromém sektoru i ve veřejné správě, prezentovat výsledky své práce, pracovat v týmu, vést diskuse, umí písemnou a elektronickou komunikaci i v cizích jazycích, uplatňuje komunikační dovednosti a společenské normy chování. Absolvent umí sestavit různé typy životopisů a v rámci simulace pracovních pohovů je prakticky připraven na reálný přijímací pohovor.

Každý rok monitorujeme uplatnění našich absolventů a snažíme se být s nimi v kontaktu. Díky zpětné vazbě od našich absolventů dokážeme pružně reagovat na požadavky zaměstnavatelů a na aktuální potřeby trhu práce. Náš školní vzdělávací program je na základě těchto informací pravidelně inovován. Naši absolventi jsou dobře uplatnitelní na trhu práce a mají 90% úspěšnost u přijímacích zkoušek na vysoké školy (v průměru 60 % - 70 % absolventů pokračuje ve studiu na VŠ). Absolventi 2018 mají 0% nezaměstnanost. V průměru 10 % absolventů po škole začíná podnikat.

Díky širokému spektru vyučovacích předmětů během studia mají většinou absolventi představu, jakou vysokou školu by chtěli studovat a co by je mohlo bavit. Absolventi 2018 studují např. na ČZU v Praze, UJEP Ústí nad Labem, TUL Liberec, Vysoká škola Škoda Auto atd.  Předešlé absolventy můžete potkat na VŠE v Praze, ČVUT v Praze a podobně.

Absolventi, kteří se rozhodli jít po maturitní zkoušce přímo do pracovního procesu, můžete najít v marketingových agenturách, na pozici účetní, referent ve veřejné správě, Office manager, kontrolor, bankovní poradce, projektový manager, referent v cestovním ruchu. Naše absolventy také můžete najít u Policie ČR, v IT firmách atd. To je jen výčet uplatnění našich absolventů 2018.

Studium na vysokých školách   

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, což vytváří předpoklady pro další studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Naše absolventy můžete potkat na různých vysokých školách, zde uvádíme příklady: Vysoké škole ekonomické v Praze, Vysoké škole obchodní v Praze, Technické univerzitě v Liberci, Univerzitě Tomáše Bati, Univerzitě Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem, Policejní akademii atd. Dále pak na těchto fakultách: ekonomických, právních, pedagogických, informatiky a statistiky, managementu, podnikohospodářských, financí a účetnictví, bezpečnostně právních, obchodně podnikatelských, dopravních a podobně.

Široké spektrum vyučovacích předmětů umožňuje absolventům studovat nejrůznější obory na vysokých školách. Absolventi se v průběhu studia profilují podle svých zájmů a studijních předpokladů. Studenty připravujeme na přijímací zkoušky na vysoké školy.

Příklady profesních uplatnění absolventů    

Absolventi jsou schopni po nástupu do zaměstnání rychle se orientovat a zapracovat - získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a odborného vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Během studia mají možnost nahlédnou do chodu nejrůznějších firem a obchodních společností, prostřednictvím stáží a v rámci odborných předmětů. Propojení praxe a teorie absolventům pomáhá mimo jiné se zorientovat v pracovních pozicích a vybrat si tu správnou podle svých předpokladů.

Příklady uplatnění našich absolventů, dle profesních specializací:   

  • ​Výpočetní technika ⇒ IT konzultant, webmaster, webdesigner, IT security specialist, copywriter, DTP operátor, grafik, podpora informačních systémů, pracovník help desku, programátor, technik HW

  • Ekonomika a management⇒  ekonom, specialista nákupu a prodeje, interní auditor, marketér, reklamní specialista, office manager, personalista, logistik, bankovní poradce, nákupčí apod.

  • Management sportu ⇒ vedení sportovního klubu, manažer sportovních akcí, fitness manažer, vedoucí sportovních družstev, specialista sportu volného času, vedoucí v oblasti sportu, pořadatel sortovních akcí apod.

  • Mediální komunikace ⇒ redaktor, novinář, tiskový mluvčí, moderátor, konzultant v médiích, konzultatnt PR, koordinátor médií, pracovník oddělení komunikací, editor, natáčení videospotů apod.

  • Ůčetní specialista ⇒  mzdový účetní, samostatný účetní, finanční účetní, skladový pecialista, daňový asistent,  fakturant, znalosti mezinárodních účetních standardů, tvorba daňového přiznání apod.

  • Management cestovního ruchu ⇒ průvodce, tlumočník, delegát, pracovník CK, manažer ubytovacího zařízení, animátor apod.

  • Podnikání ⇒ založení a vedení vlastní firmy, firemní poradce, znalosti z oblasti marketingu, reklamy, podnikové ekonomiky, personalistiky atd.

  • Napříč specializacemi ⇒ pojektový manažer, referent veřejné správy, produktový manažer, administrativní pracovník, kontrolor, právní asistent, překladatel, event manažer apod.

Uplatnitelnost absolventů na trhu práce i v návazném studiu je trvale velmi dobrá. Absolventi najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru, v českých i mezinárodních podnicích.